Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DeDaytrader

 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod: het (product– en)dienstenaanbod van een Derde dat door een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon via het Platform kan worden aanvaard.

Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van DeDaytrader.

Diensten/Producten: de (commerciële) diensten en/of Producten die via het Platform voor Derden door DeDaytrader in hoedanigheid als affiliate worden aangeboden aan Gebruikers.

Gebruiker(s): iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die van het Platform gebruik maakt, hieronder begrepen Derden.

Derde(n): de natuurlijke persoon of organisatie/rechtspersoon (of een vertegenwoordiger hiervan) waarvoor DeDaytrader affiliate diensten aanbiedt.

Partij/Partijen: DeDaytrader en/of de Gebruiker(s).

Platform: de website(s), social media account(s), app(s) en andere tools van DeDaytrader en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Diensten/Producten en Producten beschikbaar worden gemaakt.

DeDaytrader: dedaytrader.nl, die via het Platform de Diensten/Producten van Derden aan de Gebruikers aanbiedt en hiervoor een commissie ontvangt.

 1. Toepasselijkheid

Op alle rechtsbetrekkingen met DeDaytrader zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing. Door de Gebruiker(s) gehanteerde algemene voorwaarden en andere (van de Algemene voorwaarden afwijkende) bedingen worden door DeDaytrader uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Door gebruik te maken van het Platform, aanvaardt de Gebruiker deze Algemene voorwaarden.

 1. Aanbod

DeDaytrader publiceert het Aanbod namens Derden op het Platform, overeenkomstig de door Derden aangeleverde informatie, dan wel op basis van informatie en ervaringen van DeDaytrader.

DeDaytrader aanvaardt in alle gevallen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de informatie op het Platform.

Informatie uit of afkomstig van het Platform mogen zonder toestemming van DeDaytrader niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

 1. Misbruik Platform

Het gebruik van het Platform is niet toegestaan voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, openbare orde en goede zeden. Meer in het bijzonder is het niet toegestaan onfatsoenlijke, immorele of discriminerende uitingen te verspreiden via het Platform.

Het is de Gebruiker voorts niet toegestaan het Platform:

 • te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan ‘reverse engineering’;
 • te gebruiken voor commerciële doeleinden;
 • aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van het Platform gebruik kunnen maken;
 • op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen;
 • te gebruiken voor het overmatig verzenden van gegevens of berichten, verspreiden van virussen en andere schadelijke software;
 • te gebruiken op een wijze die nadelig of schadelijk kan zijn voor DeDaytrader.
 1. Onderhoud en aanpassingen

DeDaytrader zal zich inspannen om het Platform naar behoren en met zorg te laten functioneren, maar zal en kan nimmer garanderen dat het Platform te allen tijde, onophoudelijk en zonder storingen beschikbaar zal zijn.

DeDaytrader onderhoudt het Platform en kan updates uitbrengen om aanpassingen aan te brengen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of prestaties te verbeteren.

DeDaytrader heeft het recht om informatie of de functionaliteit op het Platform te wijzigen of te verwijderen.

 1. Informatieverstrekking door Gebruiker

Door inbreng van informatie in het Platform gaat Gebruiker er mee akkoord dat deze informatie eventueel kan worden gedeeld met andere Gebruikers, conform de voorwaarden zoals vermeld in de Privacyverklaring.

Gebruiker is verplicht alle gegevens en bescheiden, die DeDaytrader meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Dienst en van een wettelijke verplichting, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan het Platform ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

Gebruiker vrijwaart DeDaytrader voor alle aanspraken voortvloeiende uit enigerlei inbreuk op de in dit artikel bedoelde rechten en Gebruiker zal DeDaytrader alle schade en kosten vergoeden die daarvan het gevolg zijn.

 1. Privacy

DeDaytrader houdt zich aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijst DeDaytrader de Gebruiker naar de Privacyverklaring van DeDaytrader.

Indien het gebruik van het Platform door de Gebruiker is geëindigd, zal DeDaytrader, alle persoonsgegevens wissen en bestaande kopieën verwijderen, tenzij opslag op grond van een wettelijke bepaling verplicht is.

Gebruiker stelt DeDaytrader onmiddellijk in kennis indien naar de mening van Gebruiker een instructie een inbreuk oplevert op de AVG of enige andere wettelijke bepaling inzake gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die betrekking hebben op DeDaytrader mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DeDaytrader door of namens Gebruiker verwerkt worden.

 1. Aansprakelijkheid

Gebruikers gebruiken het Platform volledig voor eigen rekening en risico. DeDaytrader neemt geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van Gebruiker(s) binnen en buiten het Platform.

DeDaytrader is niet aansprakelijk voor het misbruik maken van het Platform door (andere) Gebruikers. DeDaytrader is ook niet aansprakelijk voor hetgeen wordt besproken of informatie die onderling gedeeld wordt tussen Gebruikers.

DeDaytrader heeft een inspanningsverplichting om te zorgen dat het Platform zonder technische storingen functioneert. Onderhoudswerkzaamheden, ontwikkeling van het Platform kunnen de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken, waarbij ook dataverlies kan ontstaan. DeDaytrader kan de beschikbaarheid van het Platform of het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet garanderen.

DeDaytrader kan het Platform tijdelijk of permanent staken of buiten gebruik stellen, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen.

De Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die plaatsvinden via zijn/haar account. DeDaytrader is niet aansprakelijk voor de uitingen en/of informatie die door Gebruikers worden verspreid via het Platform.

DeDaytrader aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de informatie en/of gegevens die op het Platform te vinden zijn en/of wordt gepresenteerd. Iedere aansprakelijkheid van DeDaytrader voor schade van Gebruiker die ontstaat door het ontlenen van informatie en/of door overige gegevens die op het Platform worden gepresenteerd, is dan ook uitgesloten.

Gebruiker vrijwaart DeDaytrader hierbij voor alle schade en aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van het Platform door Gebruiker.

 1. Klachten

Klachten van Gebruikers dienen bij de betreffende Derde te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het Aanbod van een Derde en de uitvoering daarvan ligt bij de betreffende Derden.

Als een Gebruiker een klacht heeft over het Platform, dan dient deze klacht door de Gebruiker per e-mail te worden gecommuniceerd met DeDaytrader.

Nadat de klacht door DeDaytrader is ontvangen zal DeDaytrader zo snel mogelijk, reageren met een ontvangstbevestiging. DeDaytrader streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk te behandelen.

Klachten zoals omschreven in dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Gebruiker de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk de Derde (lid 1) of DeDaytrader (lid 2).

 1. Geheimhouding

Gebruiker zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie m.b.t. het Platform en de Diensten/Producten ter kennis of in handen van derden komt. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van DeDaytrader zal Gebruiker informatie en/of gegevens welke haar door DeDaytrader ter beschikking zijn gesteld, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het gebruik van de zaken en/of het uitvoeren van de Diensten/Producten overeenkomstig de Overeenkomst.

De in het vorige lid opgenomen geheimhoudingsverplichting geldt niet voor informatie ter zake waarvan door Gebruiker kan worden aangetoond dat:

 • de informatie reeds publiekelijk bekend was;
 • het informatie van algemene bekendheid betreft;
 • de openbaarmaking geschiedt op basis van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

De geheimhoudingsverplichting leggen Gebruikers ook de door hen in te schakelen derden op.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) het Platform, waaronder de onderliggende software, teksten, grafisch materiaal, logo’s, afbeeldingen etc, berusten bij DeDaytrader of haar licentiegevers.

Het is niet toegestaan om het Platform geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming van DeDaytrader over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, met uitzondering van persoonlijk gebruik door de Gebruiker.

DeDaytrader garandeert op geen enkele wijze dat de aan de Gebruiker geleverde Diensten/Producten geen inbreuk maken op enig geschreven of ongeschreven intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 1. Boete

Bij overtreding van het bepaalde in de Algemene voorwaarden verbeurt Gebruiker ten behoeve van DeDaytrader zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,- en € 500,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat Gebruiker in overtreding is.

Een door Gebruiker verschuldigde boete laat onverlet het recht van DeDaytrader op vergoeding van door haar geleden schade, kosten en rente.

 1. Wijziging Algemene voorwaarden

DeDaytrader mag de Algemene voorwaarden op ieder door haar gewenst moment wijzigen en/of aanvullen.

Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding daarvan het gebruik van het Platform staken. Gebruik van het Platform na de datum van inwerkingtreding geldt te allen tijde als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde Algemene voorwaarden.

 1. Overige bepalingen

Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.

Op alle rechtsbetrekkingen tussen DeDaytrader en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

Uitsluitend de rechtbank van de locatie van DeDaytrader is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.